Statut Fundacji Wspierania Budownictwa Zrównoważonego

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja, dla której uchwalono niniejszy Statut, została ustanowiona aktem notarialnym, przez Katarzyna Nowak i Katarzyna Nowak Dzieszko zwanymi  dalej Fundatorkami,
 2. Fundacja nosi nazwę „Fundacja  Wspierania Budownictwa Zrównoważonego”.                     

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków: ul. Szlak 77/22, 31-153 Kraków.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może, w szczególności w celu współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Ochrony Środowiska

3. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 4

Celem Fundacji jest:

 1. popularyzowanie wiedzy na temat szeroko rozumianego budownictwa zrównoważonego, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz  podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej.
 2. wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez wspieranie ruchów ekologicznych
 3. oddziaływanie na świadomość społeczeństw w zakresie zagadnień dotyczących budownictwa zrównoważonego i ekologii;
 4. inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej rozwojowi zrównoważonemu;
 5. dążenie do wyrównania szans kobiet na rynku pracy, szczególnie w branży związanej z budownictwem.
 6. poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka w stosunku do kobiet, w tym zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania oraz w życiu społecznym;
 7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet oraz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy;

§ 5

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz wszelkie inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Przychody Fundacji pochodzą z:
 3. darowizn, spadków, zapisów,
 4. grantów, dotacji i subwencji,
 5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 6. majątku fundacji,
 7. odsetek i lokat bankowych,
 8. odpłatnej działalności gospodarczej
 9. innego rodzaju przysporzeń majątkowych,

 IV. Struktura organizacyjna Fundacji

§ 7

 1. Władzami Fundacji są: Fundatorzy Katarzyna Nowak oraz Katarzyna Nowak-Dzieszko
 2. Zarząd,

Prezes Katarzyna Nowak

Prezes Katarzyna Nowak-Dzieszko

Zarząd Fundacji

§ 8

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu  osób.
 2. Pierwszy i kolejne składy Zarządu powołuje i odwołują  Fundatorzy.

3.      Wygaśnięcie mandatu członka zarządu następuje w sytuacjach rezygnacji, odwołania przez Fundatorów, śmierci. 

4.      Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

–        reprezentacja Fundacji na zewnątrz,

–        przygotowywanie programów działania Fundacji,

–        sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

–        przygotowanie projektu budżetu Fundacji,

–        przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków, zapisów na rzecz Fundacji.

– podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

5. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał podejmowanych   na posiedzeniu Zarządu, w głosowaniu jawnym. Dla ważności uchwały konieczne jest osiągnięcie  większości składu Zarządu a w przypadku dwuosobowego Zarządu konieczne jest osiągnięcie jednomyślności całego jego składu.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§9

Do składania oświadczeń woli uprawniony   jest każdy  członek  Zarządu działający samodzielnie albo dwoje członków zarządu działających łącznie

V. Działalność gospodarcza

§13

1. Fundacja  może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Działalność gospodarcza ma charakter dodatkowy wobec działalności statutowej Fundacji

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie :
3.1 organizowanie zajęć  edukacyjnych, szkoleń   i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  
3.2  szkolenia z zakresu budownictwa zrównoważonego w szczególności  projektowania budynków energooszczędnych i wdrożenia przepisów związanych z redukcją śladu węglowego
3.3  prowadzenie  programów  edukacyjnych dla samorządów, deweloperów, firm projektowych i architektonicznych
3.4 wykonywania usług doradczych
3.5 wykonywania usług projektowych i nadzorów budowlanych
3.6  wykonywanie badań diagnostycznych, opinii  i ekspertyz z zakresu budownictwa
3.7  Organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów, dyskusji, prelekcji, wykładów, konsultacji, sympozjów, wystaw oraz innych imprez, publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach,
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności między innymi w zakresie
85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
74.74.Z – pozostałą działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana
70. działalność firm centralnych (head office), doradztwo związane z zarządzaniem
71. działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne
72. badania naukowe i prace rozwojowe
73.raklama, badanie rynku i opinii publicznej
74. pozostałą działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
785. edukacja

VI. Postanowienia końcowe

§ 12

1. Dopuszczalna jest możliwość zmian statutowych w tym celi Fundacji. Zmian dokonuje Fundator

2. Rozwiązanie Fundacji następuje na podstawie uchwały Fundatorów.