Artykuł ekspercki

Data publikacji: 08.10.2023

Ocena skuteczności alternatywnych metod schładzania budynku pasywnej szkoły latem z wykorzystaniem ważonej miary dyskomfortu

Szkoły to obiekty o specyficznych wymaganiach mikroklimatycznych z uwagi na młody wiek użytkowników. Warunki termiczne w budynkach edukacyjnych mają bowiem decydujące znaczenie dla stymulacji i wydajności procesu uczenia się oraz interakcji uczniów. Na podstawie przeprowadzonych w pasywnej szkole pomiarów komfortu cieplnego, można zauważyć, że w szkołach o bardzo niskim zużyciu energii, w miesiącach letnich, może wystąpić problem przegrzewania wnętrza. Przy użyciu programu symulacyjnego Design Builder, utworzono model badanej szkoły. Sprawdzono jaką rolę odgrywać może wentylacja mechaniczna oraz możliwość nocnego przewietrzania w ograniczaniu dyskomfortu. Rozważaniom poddano zasadność stosowania kosztownych instalacji pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem do ograniczania przegrzewania latem. Zaproponowano autorskie narzędzie do analizy warunków mikroklimatu, jako łatwy do obliczenia i obiektywny sposób szacowania godzin dyskomfortu.

Zwerifkowane źrodło

dr inż.

Anna Dudzińska

Specjalistka z fizyki budowli i budownictwa energooszczędnego